start publikacje szukaj dlaautorow cel informacje rada subskrypcja odredakcji

Stanowisko w sprawie etyki i nadużyć publikacyjnych

Wszystkie strony uczestniczące w procesie publikacji tj. autorzy, redaktor/redaktorzy, recenzenci i wydawnictwo są zobowiązani dotrzymać standardów etycznych. Standardy etyczne dla Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura opracowano w oparciu o zalecenia Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Obowiązki redaktora naukowego (przewodniczącego Rady Naukowej)

Zasada równego traktowania

Przysłane do redakcji manuskrypty są oceniane pod względem ich wartości naukowej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo i poglądy polityczne autorów.

Poufność

Redaktor naukowy i pozostałe osoby uczestniczące w procesie wydawniczym nie mogą nikomu ujawniać żadnych informacji o manuskryptach za wyjątkiem autora wskazanego do kontaktów korespondencyjnych, recenzentów, potencjalnych recenzentów, innych doradców (np. członków Rady Naukowej) i wydawcy (w zależności od potrzeby).

Jawność i konflikt interesów

Redaktor naukowy i inni redaktorzy nie mogą wykorzystać dla własnych celów naukowych nieopublikowanych materiałów przysłanych do redakcji bez jednoznacznej pisemnej zgody autora/autorów.

Decyzja o publikacji

Redaktor naukowy jest odpowiedzialny za decyzje, które z przysłanych artykułów powinny być publikowane. Redaktor naukowy może się przy tym kierować polityką Rady Naukowej. Musi też mieć na względzie ochronę praw autorskich oraz dążenie do wyeliminowania plagiatów. Redaktor naukowy może się w tej sprawie radzić pozostałych redaktorów oraz recenzentów.Obowiązki recenzentów

Udział w decyzjach wydawniczych

Recenzent wspomaga redaktora naukowego w decyzjach wydawniczych, a komunikując się za pośrednictwem redakcji z autorem może przyczynić się do udoskonalenia manuskryptu.

Terminowość

Każdy potencjalny recenzent, który uważa że nie ma kwalifikacji do przygotowania naukowej opinii albo nie będzie w stanie wykonać jej w określonym czasie powinien natychmiast poinformować o tym redaktora naukowego, po to aby umożliwić mu bezzwłoczne wybranie innego recenzenta.

Poufność

Każdy otrzymany do recenzji manuskrypt musi być traktowany jako poufny dokument. Jego treść nie może być ujawnione ani dyskutowana z inni osobami, za wyjątkiem wskazanych pisemnie przez redaktora naukowego.

Bezstronność

Recenzje muszą być przygotowane obiektywnie. Krytyka autora o charakterze osobistym jest niedopuszczalna. Recenzenci przedstawiają swój punkt widzenia i jasno uzasadniają wszystkie zarzuty.

Cytowanie źródeł

Recenzenci powinni wskazać istotne publikacje, które nie zostały zacytowane przez autorów. Recenzent może kontaktować się z redaktorem naukowym, aby zwrócić uwagę na znaczące podobieństwa albo częściowe pokrywanie się wyników z innymi opublikowanymi danymi, o których ma osobistą wiedzę.

Jawność i konflikt interesów

Uzyskane z recenzowanych manuskryptów informacje i pomysły (idee) muszą pozostać poufne i nie mogą być użyte do osobistych korzyści. Potencjalni recenzenci powinni zrezygnować z oceny przysłanych manuskryptów jeśli występuje konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy albo innych zależności lub powiązań z którymkolwiek z autorów, firm czy instytucji.

Obowiązki autorów

Standardy jakości naukowej

Autorzy prac opartych na wynikach oryginalnych badań naukowych powinni przedstawić dokładne dane o przedmiocie pracy wraz z obiektywną dyskusją o jej znaczeniu. Podstawowe dane powinny być dokładnie opisane w manuskrypcie. Praca powinna zawierać na tyle szczegółowe informacje, aby możliwe było jej powtórzenie. Podawanie niezgodnych z prawdą albo nieścisłych danych jest postawą nieetyczną i nie może być akceptowane.

Oryginalność a plagiat

Autorzy muszą zapewnić, że w całości napisali pracę oryginalną, a jeśli korzystali z pracy i/albo słów innych to zostało to właściwie wskazane - cytowane.

Powielanie prac lub ich równoległe publikowanie

Autor z zasady nie powinien publikować prac opisujących podstawowy problem naukowy we więcej niż jednym czasopiśmie czy we większej liczbie publikacji. Równoległe wysyłanie tego samego manuskryptu do więcej niż jednego czasopisma uznaje się za zachowanie nieetyczne i nie może być akceptowane.

Źródła informacji

Właściwe cytowanie prac innych autorów jest konieczne. Autorzy powinny cytować także publikacje, który miały wpływ na ideę badań.

Autorstwo manuskryptu

Autorstwo ogranicza się do tych osób, które miały znaczący wkład w koncepcję, metodę, wykonanie albo interpretację danych. Wszyscy, którzy wnieśli istotny wkład powinni być wymienieni jako współautorzy. Jeśli były inne osoby, które uczestniczyły w innym zakresie realizowanego projektu to powinny być wymienione w rozdziale Podziękowania.

Autor korespondencyjny musi zapewnić, że w manuskrypcie zostali uwzględnieni wszyscy współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) oraz że wszyscy współautorzy zapoznali się z końcową wersją pracy i wyrazili zgodę na przesłanie jej do redakcji.

Zagrożenia

Jeśli praca obejmuje stosowanie organizmów żywych, związków chemicznych, procedur albo wyposażenia, które mogą być niebezpieczne dla ludzi, zwierząt czy środowiska, to autorzy są zobowiązani podać ten fakt w manuskrypcie.

Jawność i konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni podać w manuskryptach informacje o finansowych albo innych istotnych konfliktach interesów, które mogą być rezultatem opisanych w pracy wyników lub ich interpretacji. Należy podać źródła finansowania projektu.

Istotne błędy w opublikowanych pracach

Kiedy autor odkryje istotny błąd albo niedokładność w opublikowanej własnej pracy to jej/jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie redaktora naukowego albo wydawcy i współpraca z nimi w celu wycofania artykułu lub zamieszczenia odpowiedniej erraty.

 

Stanowisko wydawcy

W przypadku podejrzenia lub udowodnienia, że pod względem naukowym praca została źle przeprowadzona, dane są nieprawdziwe albo są plagiatem to wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem naukowym, podejmie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i poprawienia artykułu. Działania te obejmują natychmiastowe opublikowanie erraty, a w skrajnym przypadku całkowite wycofanie kwestionowanej pracy.

logoUTP

logoWUUTP

ebsco

cbr

index

psjc

 Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:Wybierz język subskrybcji:
polski
angielski

strona główna | publikacje | szukaj | dla autorow | cel i zakres | informacje | rada naukowa | subskrypcja | od redakcji

copyright © 2011 UTP Bydgoszcz
PROJEKT I REALIZACJA : GREGSOFT