start publikacje szukaj dlaautorow cel informacje rada subskrypcja odredakcji
  Wskazówki do przygotowania pracy oryginalnej
do Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura
 

Wysyłanie prac
 1. Do redaktora naczelnego Wydawnictw UTP prof. dr. hab. inż. Józefa Flizikowskiego należy przysłać egzemplarz pracy wraz z pismem przewodnim podpisanym przez Kierownika Katedry lub dysponenta środków, z których finansowana będzie publikacja artykułu.

Pracę oraz zeskanowane pismo przewodnie można także wysyłać drogą elektroniczną na adres: dorotas@utp.edu.pl

 1. Równocześnie z wysyłaniem pracy należy wypełnić, podpisać i przesłać faksem na numer 52 3749441 (lub zeskanowane na adres mailowy: dorotas@utp.edu.pl) poniższe oświadczenia:
  Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i konflkcie interesów
  Oświadczenie Autorów o afiliacji i kontrybucji

 2. Opłatę za wydanie pracy w Acta Scientiarum Polonorum - Agricultura ponoszą głównie autorzy. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP finansuje druk okładek. Szacunkowy koszt opublikowania artykułu, przy objętości 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków, względnie 3000 cm2 - przy rysunkach czarno-białych), wynosi 450 zł netto.

 

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac
 1. Do druku przyjęte zostaną prace tylko w języku angielskim. Do recenzji praca może zostać przesłana w języku polskim, jeśli zostanie przyjęta do druku, autor musi przetłumaczyć pracę na język angielski lub odpłatnie zlecić tłumaczenie redakcji. Koszt tłumaczenia wynosi 40 zł za 1800 znaków (bez spacji). Prace przetłumaczone poza redakcją podlegają korekcie; koszt korekty - 20 zł za 1800 znaków (bez spacji).
 2. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.
 3. Styl dokumentów - tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 11⁄2 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań. W manuskryptach przysyłanych do recenzji należy wstawić numerację wierszy.
 4. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 16,5 cm x 19,5 cm; opisy tabel oraz ich wypełnienie czcionką Times New Roman 9,5 pkt. W tabelach należy stosować pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami.
 5. Numery tabel i rysunków powinny być oznaczone cyframi arabskimi.
 6. Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy układu SI, np.g.dm-3, dm3·ha-1, Mg·ha-1, kg·ha-1 lub g·m-2. Symbole i oznaczenia odnoszące się do analiz statystycznych powinny być zgodne z załączonym zestawieniem.
 7. Piśmiennictwo - przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski i Lewandowski, 2000; Lewandowski, 2001; Zalewski i in., 2001) lub ...zdaniem Kowalskiego (2000)...
 8. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. Gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd., np.: 

Chełkowski, Z. (1966). Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gosp. Ryb., 1(2), 18–19.

Greń, J., Kowalski, Z. (1972). Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.

Pisulewski, P., Strzetelski, J., Antoniewicz, A. (2009). Podstawowe założenia IZ PIB – INRA norm żywienia przeżuwaczy. In J. Strzetelski (red.), IZ PIB-INRA. Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy, Kraków: Wyd. IZ PIB, 11–20.

Patkowska, E., Konopiński, M. (2008a). Pathogenicity of selected soil-borne microorganisms for scorzonera seedlings (Scorzonera hispanica L.). Folia Horticul., 20/1, 31–42.

Patkowska, E., Konopiński, M. (2008b). Pathogenicity of selected soil-borne fungi for seedlings of root chicory (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.). Veg. Crops Res., Bull. 69, 81–92. 


Obowiązuje następujący układ pracy:
 1. Tytuł pracy
 2. Imię i nazwisko oraz adres e-mail autora (-ów). 
 3. Abstract strukturalny z podziałem na Background, Material and methods, Results, Conclusion.
 4. Key words - należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. 
 5. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
 6. Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.
 7. Nazwa i adres miejsca pracy autora (-ów).
 

 

Zapory „ghostwriting” i  „guest authorship”

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych  jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwritingi „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

W związku z powyższym, aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, guest authorship” Redakcja wprowadza  następujące procedury:  

 1. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników wykorzysty-wanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Autor zgłaszający jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji,wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja informuje, że jest zobowiązana do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

logoUTP

logoWUUTP

ebsco

cbr

index

psjc

 Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:Wybierz język subskrybcji:
polski
angielski

strona główna | publikacje | szukaj | dla autorow | cel i zakres | informacje | rada naukowa | subskrypcja | od redakcji

copyright © 2011 UTP Bydgoszcz
PROJEKT I REALIZACJA : GREGSOFT